Initial character set: latin1 Current character set: utf8 + + + chakrapat.com + + +
     
 


พระมหาจักรพรรดิ์พระโพธิสัตว์กวนอิม

         เริ่มด้วยพระครูโกศลธรรมโสภิต ( พระอาจารย์อ๊อด ) ท่านได้เดินทางพาคณะลูกศิษย์ข้ามน้ำข้ามทะเลไปไหว้พระทั้งในและ นอกประเทศ ซึ่งครั้งนี้ท่านได้ไปเกาะไหหลำ ได้ไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมซึ่งมี ๓ ด้าน ไม่ว่าท่านจะเดินไปที่ใดก็เห็นท่านเจ้าแม่กวนอิมมองอยู่ทุกที่ๆท่านเดินไป จึงมีคติว่าเพราะเหตุใดจึงมีความรู้สึกเช่นนี้ ทำให้ท่านเดินทางไปเสี่ยงสัจอธิษฐานถึง ๓ ครั้ง ก็สำเร็จผลทุกครั้ง จึงได้มีแนวความคิดที่จะสร้างมูลนิธินี้ขึ้นมา เพื่อช่วยเหลือเหล่าลูกศิษย์และผู้คนทั่วไป

          หลังเดินทางกลับมาไม่นานก็มีการติดต่อจากผู้คนหลายรายมาบอกขายที่ดินหลาย แปลง จนมาได้ ณ ที่ปัจจุบันจากหลายสิบไร่จนเป็นร้อยไร่ ซึ่งท่านมีความตั้งใจให้ได้ ๓๐๐ ไร่ อีกทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมูลนิธิส่วนมากท่านจะสร้างด้วยหินแกะสลักจาก เมืองจีน เพื่อประดิษฐานอยู่ ณ มูลนิธิอย่างยั่งยืนถาวรสืบต่อไป และได้สร้างเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่สูงรวมฐานแล้วประมาณ ๕๔ เมตร มี ๔ ด้าน ๔ ปาง เพื่อปกป้องคุ้มครองผู้คนเหล่าเวไนยสัตว์ให้ทั่วถึงสมกับพระมหาจักรพรรดิผู้ปกครอง ๔ คราบมหาสมุทร ซึ่งสั่งแกะสลักจากหินนำเข้าสู่เมืองไทยจะแล้วเสร็จในอีกไม่นานเกินรอ

          เริ่มแรกทางมูลนิธิได้จดทะเบียนในนาม " มูลนิธิพระมหาจักรพรรดิ " ซึ่งไม่สามารถจดทะเบียน มูลนิธิมหาจักพรรดิได้ เนื่องจากชื่อตรงกับพระนามของพระมหากษัตริย์ในอดีต จึงตั้งชื่อมูลนิธิใหม่ว่า " มูลนิธิพระมหามงคลพุทธนิมิตอวโลกิเตศวร " ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๘๘ หมู่ ๘ ต.ตลาดเกรียบ อ.บางปะอิน จ.อยุธยา โดยมีจุดประสงค์ สรุปพอสังเขปได้ใจความดังต่อไปนี้

            ๑. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
            ๒. ส่งเสริมและสนับสนุน ช่วยเหลือ การศึกษา การกีฬา แก่นักเรียนที่ยากจน และสาธารณกุศล
            ๓. เพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
            ๔. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
            ๕. ไม่ข้องเกี่ยวกับการเมืองแต่อย่างใด
            ๖. ไม่จัดตั้งโต๊ะสนุกเกอร์ หรือบิลเลียดแต่อย่างใด ฯลฯ

          ปัจจุบัน มูลนิธิพระมหามงคลพุทธนิมิตอวโลกิเตศวร มีเนื้อที่ รวมแล้วกว่า ๑๘๐ ไร่ แต่ยังต้องการปัจจัยในการซื้อที่ดินเพิ่มเติม เพื่อจัดสร้าง ศูนย์ปฏิบัติธรรม และที่สำคัญที่สุดที่ขาดไม่ได้ คือ การสร้างพระโพธิสัตว์กวนอิม ปาง ๔ พระพักตร์ หรือ เรียกอีกอย่างว่า " พระมหาจักรพรรดิพระโพธิสัตว์กวนอิม " ซึ่งต้นทุนในการก่อสร้างเฉพาะองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม ประมาณ ๖๕,๐๐๐,๐๐๐ ล้านบาท (ความสูงประมาณ ๔๒ เมตร ไม่รวมส่วนของฐาน) ออกแบบสร้างโดยสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยใช้หินหยกขาว
         ขณะนี้ ทางมูลนิธิพระมหามงคลพุทธนิมิตอวโลกิเตศวร ได้เริ่ม การสร้างส่วนกลีบบัวที่ฐานแล้ว คาดว่าจะจัดสร้างเสร็จสมบูรณ์ทั้งองค์ ภายในพุทธศักราช ๒๕๕๘

          ความศักดิ์สิทธิ์ของพระมหาจักรพรรดิพระโพธิสัตว์กวนอิมนั้น ปรากฏตั้งแต่ที่ทางมูลนิธิ ฯ ได้เริ่มกำหนดอาณาเขตที่จะใช้ประดิษฐานองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม ไม่น่าเชื่อว่า ผู้ที่นำผลไม้ต่าง ๆ มาบวงสรวงขอพรบริเวณพื้นที่นั้น ๆ จะประสบความสำเร็จแทบทั้งสิ้น และได้กลับมาบริจาคเพื่อสมทบทุนจัดสร้างพระ มหาจักรพรรดพระโพธิสัตว์กวนอิม ตามที่ได้ให้สัจจะไว้
          จวบจนปัจจุบัน ทางมูลนิธิ ฯ สามารถนำปัจจัยที่ได้รับบริจาค นำไปจัดสร้างพระมหาจักรพรรดิพระโพธิสัตว์กวนอิมองค์จำลอง สูงประมาณ ๔ เมตร และ ๗ เมตร เพื่อให้ประชาชนได้ไหว้ สักการะ ขอพรให้ชีวิตประสบความสำเร็จสมดังความปรารถนา นอกจากนี้ ยังได้มีโครงการก่อสร้างสาธารณสถานอื่น ๆ ภาย ในมูลนิธิ ฯ อาทิเช่น โรงทาน ห้องสมุด โรงพยาบาล พิพิธภัณฑ์ ฯลฯ

          ในการสร้างมูลนิธิพระมหามงคลพระพุทธนิมิตอวโลกิเตศว รแห่งนี้ พระอาจารย์อ๊อด ได้กล่าวสั้น ๆ ได้ใจความว่า " มูลนิธิ ฯ เป็นของทุกคน มิใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง อาตมาเป็นเพียงศูนย์กลางของญาติ โยมเท่านั้น ใครทำใครได้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ย่อมอวยพรให้ ความสำเร็จจะมีได้ ถ้าทุก ๆ คนร่วมใจช่วยกันสร้างขึ้น "